Psychologen- en therapeutenpraktijk zonder wachtlijst
  • Registercounsellor ABvC®
  • Register therapeut BCZ®
  • HQT®

Privacy, cookies en algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden counselling, psychosociale therapie, coaching en EMDR

ARTIKEL 1 – DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a.     Cliënt: een natuurlijke persoon die zich tot een zorginstelling wendt of heeft gewend teneinde zorg te ontvangen dan wel deze reeds ontvangt. Wanneer er over cliënt wordt gesproken, kan hieronder ook patiënt worden verstaande natuurlijke persoon aan wie door de Zorgaanbieder zorg wordt verleend.

b.     Overeenkomst: de behandelings- of begeleidingsovereenkomst al dan niet in combinatie met verblijf.

c.     Zorgverlener: de voor de zorginstelling werkzame beroepsbeoefenaar die met de cliënt in het kader van de behandeling of begeleiding persoonlijk contact heeft.

d.     Zorg of zorgverlener: behandeling of begeleiding al dan niet in combinatie met verblijf 1

e.     Begeleiding: activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Onder begeleiding valt ook ondersteuning. Hierop is de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015) van toepassing.

f.      Behandeling: behandelingen op het gebied van de geneeskunst die worden verricht door een zorgverlener die een geneeskundig beroep of bedrijf uitoefent waarop de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) van toepassing is.

g.     Praktijk: de behandelruimte van de Zorgaanbieder, inclusief wachtkamer, balie of andere ruimtes waar de cliënt als onderdeel van de behandeling gebruik van maakt.

h.     Zorgplan: een in samenspraak met de cliënt opgesteld plan, waarin de algemene gegevens en het beeld van de cliënt, zijn beperkingen, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage aan de orde komen. Onder het zorgplan wordt ook het behandelings- of het begeleidingsplan verstaan.

i.      Dossier: De zorgverlener heeft de plicht een dossier in te richten met betrekking tot de zorg van de cliënt. In het dossier neemt hij gegevens op over de gezondheid van de cliënt, de verrichtingen, verklaringen van de cliënt en bewaart hij de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede 1 In deze integrale versie wordt de term zorg of zorgverlening gehanteerd indien de bepaling van toepassing is op zowel behandeling als begeleiding. Indien er slechts van behandeling wordt gesproken is de bepaling niet van toepassing op begeleiding. Hetzelfde geldt omgekeerd. 4 hulpverlening. Hieronder wordt ook het patiëntendossier of het zorgdossier verstaan

j.      Kwaliteitsstandaarden: richtlijnen, zorgmodules en zorgstandaarden, die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is.

 

 

 

 

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en Gezondheids- en Ontwikkelingsbureau Leiden (hierna te noemen als GOB Leiden) gesloten overeenkomst met betrekking tot behandeling

a.     Counselling

b.     Psychosociale therapie

c.     Coaching

d.     EMDR

2.     De Algemene Voorwaarden zijn zowel van toepassing op ambulante zorg als op zorg met verblijf en worden zoveel als mogelijk toegepast ongeacht de wijze waarop de zorg wordt gefinancierd. 3. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de behandeling van de cliënt opgenomen op grond van de Wet BOPZ, voor zover niet in strijd met deze wet. 4. De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing als opname of zorg is opgelegd op grond van een justitiële maatregel of wanneer de opname of zorg wordt gestart als naleving van de voorwaarden of opgelegd door een strafrechter of officier van justitie. 5. Partijen kunnen niet afwijken van deze Algemene Voorwaarden tenzij dat in een individueel geval expliciet is overeengekomen en de afwijking niet in het nadeel is van de cliënt. Dergelijke afwijkingen dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

 

ARTIKEL 3 – WIJZIGING

Deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd in overleg tussen GGZ Nederland enerzijds en de Consumentenbond en het Landelijk Platform GGz anderzijds.

 

 

ARTIKEL 4 – NAASTBETROKKENE(N)

1.     Indien gewenst kan de cliënt zich laten bijstaan door iemand naar keuze om te helpen een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van de zorg.

 

ARTIKEL 5 – DUIDELIJKE INFORMATIE

1.     De cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes over de zorg te kunnen maken. Alle informatie die aan de cliënt wordt verstrekt moet naar inhoud, vorm en moment op een voor de cliënt geschikt niveau zijn. De zorgverlener gaat bij de cliënt na of deze de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn.

 

ARTIKEL 6 – ZORG SPECIFIEKE INFORMATIE

1.   Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst bepalen de zorgverlener en cliënt in onderling overleg welke zorg het beste bij de cliënt past en wisselen zij informatie uit, die relevant is voor de zorg. In ieder geval wordt besproken:

a.         het recht op vrije keuze van de zorgverlener binnen de mogelijkheden van de zorginstelling;

b.         de ervaring van de betrokken zorgverleners;

e.         overige aspecten, zoals de wachttijd en (aanvullende) kosten.

2.   Indien de cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling niet te           willen ontvangen, kan het verstrekken van informatie achterwege blijven.

3. Naast het bepaalde in lid 1 kan informatie over de behandeling alleen achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel voor de cliënt oplevert.

 

ARTIKEL 7 – ALGEMENE INFORMATIE

1.     De zorgverlener stelt de cliënt, afgestemd op de behoefte en mogelijkheden, informatie ter beschikking. De zorgverlener geeft informatie over:

A.   de zorginstelling en de gang van zaken van het zorgproces, zoals de intake, het opstellen van een eventueel zorgplan, de zorgverlening en het maken van afspraken die betrekking hebben op de specifieke situatie van de cliënt;

B.    betaling voor kosten voor aanvullende diensten, eigen risico en de mogelijk niet vergoede zorg;

C.    de klachten- en geschillenregeling;

D.   de huisregels;

E.    omgang van de instelling met naastbetrokkenen;

F.    de bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie;

G.   het privacyreglement, de privacyverklaring, het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek en over maatregelen rondom privacy.

 

ARTIKEL 8 – TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST

1.     De overeenkomst tussen de cliënt en GOB Leiden komt uitsluitend tot stand indien:

A.   de cliënt kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen aangaan, en

B.    GOB Leiden redelijkerwijs van oordeel is dat de hulpvraag van de cliënt op grond van de bij GOB Leiden aanwezige mogelijkheden kan worden beantwoord.

 

 

ARTIKEL 9 – HET OPSTELLN VAN HET ZORGPLAN

1.     De zorgverlener doet, in overeenstemming met de professionele standaard, op basis van het overleg tussen zorgverlener en cliënt een voorstel voor een zorgplan aan de cliënt.

2.     De zorgverlener biedt de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het zorgplan. Voorafgaande instemming

3.     De zorgverlener begint de zorg nadat de cliënt heeft ingestemd met het (voorlopige) zorgplan.

4.     Indien cliënt of zorgverlener afwijking van het zorgplan noodzakelijk acht, vindt onderling overleg plaats.

Het zorgplan bevat in ieder geval:

a.     de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde periode gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de;

b.     de wijze waarop de zorgverlener en de cliënt de gestelde doelen proberen te bereiken;

c.     de wijze waarop de cliënt zijn leven wenst in te richten en de ondersteuning die de cliënt daarbij van de zorgaanbieder zal ontvangen.

d.     de frequentie waarmee en de omstandigheden waaronder het zorgplan met de cliënt zal worden geëvalueerd en geactualiseerd.

 

ARTIKEL 10 – DOSSIER

1.     Het dossier bevat, naast het zorgplan en de in de wet en regelgeving geregelde onderwerpen, het volgende:

a.     de wensen en voorkeuren van de cliënt inclusief rapportages van de zorgverlening;

b.     incidenten en calamiteiten voor zover deze gevolgen hebben voor de zorgverlening of de gezondheidstoestand van de cliënt.

2.     Het dossier blijft gedurende de zorg ter beschikking van de cliënt; cliënt heeft altijd recht op inzage en kan een kopie krijgen.

 

ARTIKEL 11 – PRIVACY TIJDENS DE ZORGVERLENING

GOB Leiden hanteert een privacyreglement.

 

ARTIKEL 12 – KWALITEIT VAN ZORG

Als norm voor goed zorgverlenerschap gelden de gedragsregels van de beroepsgroepen ABvC en RBCZ, kwaliteitsstandaarden, normen ontleend aan de laatste stand van de wetenschap en praktijk alsmede algemeen aanvaarde uitgangspunten. Afwijking van protocollen en richtlijnen moet de zorginstelling motiveren, aan de cliënt uitleggen en vastleggen in het dossier.

 

ARTIKEL 13 – TOEGANKELIJKHEID RUIMTES

Alle ruimtes die van belang zijn voor de cliënt moeten voldoende toegankelijk zijn.

 

ARTIKEL 14 – INCIDENTEN

1.     Zo spoedig mogelijk na een incident die voor de cliënt merkbare gevolgen heeft of kan hebben, informeert GOB Leiden de betreffende cliën:

a.     de aard en de oorzaak van het incident;

b.     of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

2.     Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de cliënt, bespreekt GOB Leiden de voor de aanpak daarvan mogelijke zorgverleningsalternatieven met de cliënt en maakt afspraken over de aanvang van de gekozen zorg en het vervolg.

 

ARTIKEL 15 – ZORG OP AFSPRAAK

1.     Als de zorg plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt de zorginstelling ervoor dat het voor de cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende zorg zal plaatsvinden.

2.     De zorginstelling houdt bij het plannen van afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van de cliënt.

3.     Indien de cliënt of zorgverlener een gemaakte afspraak niet kan nakomen, moet deze uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd, tenzij er sprake is van een zwaarwichtige reden.

4.     De cliënt wordt geïnformeerd over eventuele extra wachttijd ten opzichte van de afgesproken tijd.

 

ARTIKEL 16 – GOED CLIËNTSCHAP

1.     Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op verzoek van GOB Leiden en overlegt de gegevens van zijn zorgverzekeraar en zijn adresgegevens. Kan de cliënt desgevraagd de verzekeringsgegevens en / of adresgegevens niet tonen, dan is GOB Leiden gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst niet te starten op totdat de cliënt de noodzakelijke gegevens heeft overlegd.

2.     Vóór aanvang van de zorg geeft de cliënt op verzoek van GOB Leiden zijn bereikbaarheidsgegevens op.

3.     De cliënt houdt zich aan de huisregels en onthoudt zich naar beste kunne van gedrag dat risico oplevert voor de veiligheid van mensen van GOB Leiden.

4.     De cliënt werkt mee aan instructies en maatregelen van GOB Leiden gericht op de (brand)veiligheid.

5.     De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

 

 

ARTIKEL 17 – INFORMATIEPLICHTEN

1.     De cliënt geeft GOB Leiden, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst nodig heeft.

2.     Wanneer zich tussentijds wijzigingen voordoen in de situatie van de cliënt die kunnen leiden tot verandering van (de omvang van) de te leveren zorg, is de cliënt gehouden GOB Leiden daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

3.     De cliënt die bij GOB Leiden op een wachtlijst staat en gedurende de wachttijd de zorg laat uitvoeren door een andere zorginstelling, meldt dit aan de eerstgenoemde zorginstelling zodra hij met de andere zorginstelling is overeengekomen dat de zorg daar zal plaatsvinden.

 

ARTIKEL 18 – BETALING

1.              GOB Leiden en cliënt komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van gebruiker en geldt voor de duur van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium.

2.              De cliënt is GOB Leiden de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen zorg en diensten voor zover deze niet rechtstreeks door zorgverzekeraar, het zorgkantoor, door derde of de gemeente worden betaald.

3.              Indien de financiering van de zorg niet zeker is, bijvoorbeeld door het ontbreken van een zorgverzekering, wordt er geen zorg geleverd. Bij gerede twijfel over het al dan niet verkrijgen van de financiering treden GOB Leiden en cliënt met elkaar in overleg.

4.              Voor de vooraf overeengekomen door GOB Leiden in rekening te brengen (aanvullende) kosten van zorg en diensten stuurt de zorginstelling een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt, met daarin opgenomen een betalingstermijn van 10 dagen.

5.              GOB Leiden stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.

6.              Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is de zorginstelling gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

7.              Het honorarium is vrijgesteld van BTW wat betreft counselling/psychosociale therapie.

8.              GOB Leiden is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en marktconformiteit.

9.              Voorts is GOB Leiden gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van de overeenkomst voor gebruiker zijn gestegen.

 

ARTIKEL 19 – INCASSO

 

1.     Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een maximum van € 98,00 (zegge: achtennegentig euro).

2.     Indien GOB LEIDEN hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3.     De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.

4.     De cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

 

 

ARTIKEL 20 – BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1.         De overeenkomst eindigt:

a.         met instemming van beide partijen;

b.         na een eenzijdige, ondubbelzinnige opzegging van de overeenkomst door de cliënt;

c.         na een eenzijdige opzegging door GOB Leiden met inachtneming van het bepaalde in artikel 20;

d.         overlijden van de cliënt;

f.          overlijden of uitval van zorgverlener van GOB Leiden.

 

ARTIKEL 21 – OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE ZORGINSTELLING

1.     GOB Leiden is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien:

a.     de financiering voor de zorg komt te ontbreken; GOB Leiden gaat hier evenwel niet toe over indien GOB Leiden meent dat het stopzetten van de zorg op dat moment onverantwoord is omdat sprake is van noodzakelijke zorg;

b.     de cliënt herhaaldelijk diens verantwoordelijkheden uit de overeenkomst niet nakomt of kan nakomen, daarop herhaaldelijk is aangesproken maar hij of zij zijn of haar gedrag niet verandert en dit heeft geleid tot een zodanige situatie dat het langer voortduren van de overeenkomst in redelijkheid niet langer van de GOB Leiden kan worden gevergd;

c.     de cliënt zodanig ernstige strafbare feiten begaat die een duidelijke weerslag hebben op de relatie met de zorgverleners, dat het voortduren van de overeenkomst niet langer in redelijkheid van GOB Leiden kan worden gevergd;

d.     door toedoen van naasten van de cliënt ernstige spanningen met de zorgverleners ontstaan, waardoor voortzetting van zorgvuldige zorg ernstig wordt bemoeilijkt;

e.     indien de zorgvraag van de cliënt dusdanig verandert dat het niet meer van  GOB Leiden kan worden verlangd dat zij de zorg verleent zoals is overeengekomen en is vastgelegd in het zorgplan.

2.     Bij beëindiging van de overeenkomst neemt GOB Leiden een redelijke termijn in acht als mede die zorgvuldigheid betreffende de nazorg, die in redelijkheid van de instelling mag worden verwacht.

 

ARTIKEL 22 – KLACHTENREGELING

1.     Counsellor/therapeut is lid van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling. De ABvC is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33299478. Gebruiker heeft zich verbonden aan de “Gedragscode voor de Counsellor” en het “Klachtenreglement” van de “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”.

2.     De “Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) is overeenkomstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een onafhankelijke Geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg (SCAG). De ABvC heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris die in eerste instantie het aanspreekpunt is voor klachten van de opdrachtgever.

3.     Indien de opdrachtgever kiest voor het zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC is de gebruiker gehouden hierin te participeren. Voordat de opdrachtgever gebruik wil maken van de klachtenfunctionaris van de ABvC dient de opdrachtgever eerst zijn of haar bezwaren, klachten en/of grieven voor te leggen aan de gebruiker. Komen opdrachtgever en gebruiker niet tot een oplossing dan kan opdrachtgever zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC. Hij/zij zal met opdrachtgever en gebruiker trachten tot een oplossing te komen.

4.     Indien de klachtenfunctionaris, opdrachtgever en gebruiker nog niet tot een oplossing komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de ABvC op verzoek van de opdrachtgever de zaak doorgeleiden naar de SCAG ter verdere afhandeling van diens klachten, bezwaren en/of grieven. Wanneer de opdrachtgever verzoekt naar de SCAG te willen gaan dan zijn hieraan kosten verbonden. Op de website van de SCAG (https://www.scag.nl/) kunnen de kosten hiervoor gevonden worden.

5.     De Geschillencommissie heeft tot taak alle geschillen tussen opdrachtgever en gebruiker te beslechten door middel van een uitspraak in de vorm van een bindend advies of door alsnog een schikking tussen opdrachtgever en gebruiker te bevorderen. De Geschillencommissie zal binnen een periode van 6 maanden uitspraak doen. Opdrachtgever kan hierover niet in hoger beroep gaan.

6.     De counsellor is aangesloten bij de Stchting Complemtentaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).  SCAG. Dit betekend dat zowel de behandelaar als de praktijk aan bepaalde eisen moet voldoen. Hier is de gedragscode en het klachtenreglement terug te vinden, die garant staan voor de uitoefening van het beroep counsellor. In voorkomende gevallen is de rechter in de vestigingsplaats van Gezondheids- en ontwikkelingsbureau Leiden bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Gezondheids- en ontwikkelingsbureau Leiden het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

7.     Mocht u een klacht hebben over de door mij verleende diensten, dan wil ik u vragen dit met mij te bespreken. Als wij er niet uitkomen, dan verwijs ik u voor klachten die betrekking hebben op de behandeling naar de ABvC (klachten@abvc.nl)

De procedure klachtenafhandeling, het klachtenreglement en de gedragscode zijn in een informatiemap in de praktijk en op de website van de ABvC (www.ABvC.nl) beschikbaar. In de informatiemap zijn ook de praktijkwaarneming, tarieven, algemene voorwaarden en klachtenreglement van GOB Leiden te vinden.

GOB Leiden is ingeschreven bij S.C.A.G. (Een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve zorg) met inschrijfnummer: 18143.

Wanneer u, ik en de klachtenfunctionaris met elkaar niet tot een oplossing komen, wordt de klacht doorgeleid naar de SCAG. Het besluit van de SCAG is bindend. (www.degeschillencommissiezorg.nl)

 

 

 

 

PRIVACYBELEID

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 

·       zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

·       er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

·       Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·       Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·       of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

•       Uw naam, adres en woonplaats

•       uw geboortedatum

•       de datum van de behandeling

•       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’

•       de kosten van het consult

 

UW RECHTEN

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy rechten:

1.      Recht op dataportabiliteit. Het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.

2.     Recht op vergetelheid De WGBO wet, die de counselor/coach verplicht om dossiers tenminste 20 jaar te bewaren, is een wettelijke verplichting die boven het AVG recht van een cliënt staat, om verwerkte persoonsgegevens te laten wissen. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard.

3.     Recht op rectificatie, aanvulling en aanpassing van de verwerking van harde persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens zonder oordeel. U heeft het recht het gebruik van de harde gegevens aan te laten passen indien: – de gegevens mogelijk onjuist zijn – de gegevens onvolledig zijn – de verwerking onrechtmatig is – de gegevens niet meer nodig zijn

4.     Recht op inzage. Het recht uw persoonsgegevens in te zien. Dit zijn niet de aantekeningen van de counselor die hij/zij voor zichzelf maakt. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

5.     Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.

6.     Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

7.     Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

 

Indien u aanspraak wilt maken op een van deze rechten kunt u gebruikmaken van de volgende voorbeeldbrieven https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven en deze bij mij indienen. Wij maken dan een document op waarin nieuwe afspraken gemaakt worden m.b.t. het omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

Bij het starten van het traject of het afnemen van een enkele sessie worden de algemene voorwaarden en het privacybeleid samen met het behandelovereenkomst aangeboden. Met het aanvinken verklaard u het volledige aangeboden document gelezen te hebben en akkoord te gaan met de voorwaarden.

 

 

Recht op vergetelheid

Aan: Natalie Spierings, Gezondheids- en Ontwikkelingsbureau Leiden

Voorschoterweg 68

2235SH Valkenburg ZH[

[datum]

onderwerp: verzoek om persoonsgegevens te wissen

 

Geachte heer, mevrouw,

 

U verwerkt mijn persoonsgegevens. Met deze brief verzoek ik u om mijn gegevens te wissen. Het gaat om de volgende gegevens: [vul hier in welke gegevens u gewist wilt hebben].

Ik heb voor dit verzoek de volgende reden: [kies hierbij welke situatie(s) van toepassing is/zijn:]

 

·      Uw organisatie heeft mijn persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor u ze heeft verzameld of waarvoor u ze verwerkt

·      Ik heb eerder uitdrukkelijke toestemming gegeven aan uw organisatie voor het gebruik van mijn persoonsgegevens, maar ik trek die toestemming hierbij in

·      Uw organisatie verwerkt mijn persoonsgegevens onrechtmatig [Kiest u voor deze reden? Dan moet u dit verder motiveren. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de organisatie uw gegevens verwerkt zonder wettelijke grondslag]

·      De wettelijke termijn voor het bewaren van mijn persoonsgegevens is overschreden

·      U verwerkt persoonsgegevens van mijn kind die zijn verzameld via een app of website terwijl mijn kind jonger is dan 16 jaar.

 

[eventueel kunt u uw motivering hier verder toelichten]

 

Ik beroep me voor mijn verzoek op artikel 12 en 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Wat vraag ik aan u?

 

Graag ontvang ik van u binnen een maand een schriftelijke reactie. In deze reactie geeft u of, en zo ja, in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Heeft u mijn persoonsgegevens het afgelopen jaar ook aan een andere organisatie verstrekt? Dan moet u de verwijdering ook aan hen doorgeven. Zij moeten iedere kopie of koppeling naar mijn persoonsgegevens wissen. Kunt u niet ingaan op mijn verzoek? Dan vraag ik de reden hiervoor uit te leggen.

Met vriendelijke groet,

[naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]

Cookiebeleid

Gezondheids- en Ontwikkelingsbureau maakt gebruik van cookies en overige technieken. Wij willen uw privacy waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website verbeteren, daarom vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij informatie over het gebruik van deze technieken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt.

Wat zijn de overige technieken?

JavaScript en tracking pixels zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen.

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites.
Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:
Het surfen op onze website leuker en makkelijker voor u wordt;
We kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
We kunnen herkennen welk apparaat (mobiel, tablet of desktop) u gebruikt als u bij ons op bezoek bent.
Cookies van derden

Via onze website worden ook cookies van derden geplaatst en maken wij gebruik van cookies van derden. Dit gebeurt altijd volledig anoniem. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Welke cookies gebruiken wij? In het kort:
1. Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert. 2. Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden bezocht en waar we
onze website kunnen verbeteren. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de ervaring met onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Voor deze statistieken gebruiken wij Google Analytics. Uw IP adres wordt altijd eerst anoniem gemaakt voordat de statistieken worden opgeslagen.
3. Marketing cookies
Wij maken geen gebruik van Marketing cookies

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. U kunt uw instellingen ook dusdanig aanpassen dat u browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of dat u bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan uw interesses en worden vaker herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.
• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer • Safari
Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Cookies verwijderen

Mocht u cookies willen verwijderen, dan kun u o.a. dit artikel bekijken voor uitleg hierover.

Het privacybeleid van Gezondheids- en Ontwikkelingsbureau Leiden

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals u hierboven hebt kunnen lezen. In onze privacyverklaring, hierboven terug te lezen, vindt u meer informatie over hoe Gezondheids- en Ontwikkelingsbureau met uw gegevens omgaat.

Dit cookiebeleid is laatst gewijzigd in mei 2022.